خانه / آموزش زبان اسپانیایی Español / دوره آموزش جامع زبان اسپانیایی در 60 روز

دوره آموزش جامع زبان اسپانیایی در 60 روز

آموزش جامع زبان اسپانیایی / درس ۱۰/ موزه

دانلود درس ۱۰ آموزش زبان اسپانیایی شامل: واژه ها و اصطلاحات کاملا کاربردی و روزانه همراه با آوا نویسی فارسی و فایل صوتی مکالمه همراه با ترجمه فارسی و فایل صوتی آموزش گرامر اسپانیایی به زبان فارسی اصطلاح زبان اسپانیایی و ترجمه آن ضرب المثل اسپانیایی و ترجمه ان   ...

ادامه نوشته »

آموزش جامع زبان اسپانیایی / درس ۹/ داروخانه

دانلود درس ۹ آموزش زبان اسپانیایی شامل: واژه ها و اصطلاحات کاملا کاربردی و روزانه همراه با آوا نویسی فارسی و فایل صوتی مکالمه همراه با ترجمه فارسی و فایل صوتی آموزش گرامر اسپانیایی به زبان فارسی اصطلاح زبان اسپانیایی و ترجمه آن ضرب المثل اسپانیایی و ترجمه ان   ...

ادامه نوشته »

آموزش جامع زبان اسپانیایی / درس ۸/ پزشک

دانلود درس ۸ آموزش زبان اسپانیایی شامل: واژه ها و اصطلاحات کاملا کاربردی و روزانه همراه با آوا نویسی فارسی و فایل صوتی مکالمه همراه با ترجمه فارسی و فایل صوتی آموزش گرامر اسپانیایی به زبان فارسی اصطلاح زبان اسپانیایی و ترجمه آن ضرب المثل اسپانیایی و ترجمه ان مشاهده ...

ادامه نوشته »

آموزش جامع زبان اسپانیایی / درس ۷/ تلفن

دانلود درس ۷ آموزش زبان اسپانیایی شامل: واژه ها و اصطلاحات کاملا کاربردی و روزانه همراه با آوا نویسی فارسی و فایل صوتی مکالمه همراه با ترجمه فارسی و فایل صوتی آموزش گرامر اسپانیایی به زبان فارسی اصطلاح زبان اسپانیایی و ترجمه آن ضرب المثل اسپانیایی و ترجمه ان مشاهده ...

ادامه نوشته »

آموزش جامع زبان اسپانیایی / درس ۶/ نامه

دانلود درس ۶ آموزش زبان اسپانیایی شامل: واژه ها و اصطلاحات کاملا کاربردی و روزانه همراه با آوا نویسی فارسی و فایل صوتی مکالمه همراه با ترجمه فارسی و فایل صوتی آموزش گرامر اسپانیایی به زبان فارسی اصطلاح زبان اسپانیایی و ترجمه آن ضرب المثل اسپانیایی و ترجمه ان مشاهده ...

ادامه نوشته »

آموزش جامع زبان اسپانیایی / درس ۵/ آشنا شدن

دانلود درس ۵ آموزش زبان اسپانیایی شامل: واژه ها و اصطلاحات کاملا کاربردی و روزانه همراه با آوا نویسی فارسی و فایل صوتی مکالمه همراه با ترجمه فارسی و فایل صوتی آموزش گرامر اسپانیایی به زبان فارسی اصطلاح زبان اسپانیایی و ترجمه آن ضرب المثل اسپانیایی و ترجمه ان مشاهده ...

ادامه نوشته »

آموزش جامع زبان اسپانیایی / درس ۴/ آشنا شدن

دانلود درس ۴ آموزش زبان اسپانیایی شامل: واژه ها و اصطلاحات کاملا کاربردی و روزانه همراه با آوا نویسی فارسی و فایل صوتی مکالمه همراه با ترجمه فارسی و فایل صوتی آموزش گرامر اسپانیایی به زبان فارسی اصطلاح زبان اسپانیایی و ترجمه آن ضرب المثل اسپانیایی و ترجمه ان مشاهده ...

ادامه نوشته »

آموزش جامع زبان اسپانیایی / درس ۳/ لطفا بگویید …

دانلود درس ۳ آموزش زبان اسپانیایی شامل: واژه ها و اصطلاحات کاملا کاربردی و روزانه همراه با آوا نویسی فارسی و فایل صوتی مکالمه همراه با ترجمه فارسی و فایل صوتی آموزش گرامر اسپانیایی به زبان فارسی اصطلاح زبان اسپانیایی و ترجمه آن ضرب المثل اسپانیایی و ترجمه ان مشاهده ...

ادامه نوشته »

آموزش جامع زبان اسپانیایی / درس ۲/ خانواده من

دانلود درس ۲ آموزش زبان اسپانیایی شامل: واژه ها و اصطلاحات کاملا کاربردی و روزانه همراه با آوا نویسی فارسی و فایل صوتی مکالمه همراه با ترجمه فارسی و فایل صوتی آموزش گرامر اسپانیایی به زبان فارسی اصطلاح زبان اسپانیایی و ترجمه آن ضرب المثل اسپانیایی و ترجمه ان   ...

ادامه نوشته »

آموزش جامع زبان اسپانیایی / درس ۱/ سلام و احوالپرسی

     

ادامه نوشته »

آشنایی با زبان اسپانیایی و خود آموز زبان اسپانیایی

خود آموز زبان اسپانیایی در ۶۰ روز شامل: واژه ها و اصطلاحات کاملا کاربردی و روزانه همراه با آوا نویسی فارسی و فایل صوتی مکالمه همراه با ترجمه فارسی و فایل صوتی آموزش گرامر اسپانیایی به زبان فارسی اصطلاح زبان اسپانیایی و ترجمه آن ضرب المثل اسپانیایی و ترجمه ان ...

ادامه نوشته »