کارگاه ترجمه-۳

Any

– ترجمه any عبارتست از: هیچ (گونه)، تهی، هر (گونه) + ی

– در جمله سوالی و منفی “هیچ” و” تهی” ترجمه می شود.

I didn’t see any birds on the tree
هیچ پرنده ای روی درخت ندیدم / پرنده ای روی درخت ندیدم

Is there any water in the jar?a
هیچ آبی در پارچ است؟ / آیا آبی در پارچ است؟

– در جمله خبری مثبت “هر” ترجمه می شود.

Any student(s) can answer your question
هر دانشجویی می تواند به سوال شما پاسخ دهد

You can find such students in any classes
شما می توانید چنین دانشجویانی را در هر کلاسی پیدا کنید

You can drink any water
می توانی هر آبی بنوشی

– ممکن است در شرایط خاص any در جملات منفی و سوالی “هر” ترجمه شود. این شرایط در گفتار مشخص می شود که تاکید تلفظ (stress) کجا باشد؛ از روی نوشتار نمی توان آن را تشخیص داد.

You can’t drink any water
هیچ آبی نمی توانی بخوری / هر آبی نمی توانی بخوری

نکته: در جملات منفی و سوالی اسم بعد از any به صورت قابل شمارش جمع یا غیر قابل شمارش می آید. اگر غیر قابل شمارش باشد فعل به صورت مفرد و اگر قابل شمارش باشد فعل به صورت جمع می آید.

Are there any books on the table?a :ق ش ج
هیچ کتابی روی میز است؟

Is there any water on th jar?a : غ ق ش
آبی در پارچ است؟

در جملات مثبت خبری محدودیت نداریم و any می تواند با اسم قابل شمارش مفرد، قابل شمارش جمع و غیر قابل شمارش بیاید.

درباره ی علی رضا امیری

علیرضا هستم.مدرس و مترجم زبان اسپانیایی و انگلیسی و فرانسه. امیدوارم اوقات پرباری رو داشته باشید.

همچنین ببینید

آموزش مترجمی / درس ۳  

             

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *